Colegiul National Decebal - Deva

Colegiul National Decebal - Deva

CDI PDF Imprimare Email

 

COLEGIUL NAŢIONAL „DECEBAL” DEVA

 Centrul de documentare şi informare

         

          Centrul de documentare şi informare (CDI) este un spaţiu de formare a elevilor în domeniul utilizării informaţiei, îndeosebi a celei pe care se bazează achiziţia cunoştinţelor şcolare şi, în acelaşi timp, este cadrul primitor pentru fiecare elev, răspunzând nevoii de cunoaştere şi curiozităţii acestuia. Acest centru de resurse este pentru elev imaginea structurilor pe care el le va frecventa mai târziu, ca adult: biblioteca universitară, centre de documentare specializate, biblioteca / mediateca municipală, judeţeană s.a.

           CDI oferă elevului ocazia de a cunoaşte acest tip de structură, de a învăţa să se servească de ea şi să participe, prin intermediul ei, la o veritabilă activitate culturală şi ştiinţifică.CDI oferă posibilitatea profesorilor să desfăşoare cu elevii activităţi diverse şi atractive într-un spaţiu neconvenţional, unde pot beneficia de mijloace variate de instruire. El pune, prin intermediul profesorului documentarist şi al bibliotecarului, la dispoziţia elevilor şi a profesorilor toate informaţiile necesare desfăşurării activităţii şcolare sau pentru lărgirea orizontului cultural al elevilor. 

           Situat în inima instituţiei şcolare, CDI concentrează în acelaşi spaţiu un fond documentar de actualitate, pluridisciplinar şi multisuport, adaptat nevoilor utilizatorilor şi specificului şcolii, mijloacele de documentare şi informare, aparatura şi echipamentele care să permită exploatarea eficientă a fondului documentar.

           Colegiul Naţional ”Decebal” din Deva, unitate de învăţământ cu deschidere modernă care recunoaşte valoarea formativă şi informativă a tuturor disciplinelor de învăţământ, a contribuţiei acestora în egală măsură la dezvoltarea personalităţii umane, beneficiază încă din anul 2004 de un centru de documentare şi informare. Amenajat iniţial într-un spaţiu destul de greu accesibil, situat în exteriorul şcolii, acesta a fost mutat în anul 2007 în spaţiul bibliotecii şcolare, pe care a integrat-o, transformând-o într-o mediatecă modernă în pas cu noile cerinţe ale învăţământului european.

            Vechiul CDI funcţionează în prezent ca spaţiu de arhivare, servind depozitării fondului documentar rar consultat, perimat, colecţiilor speciale şi păstrării în condiţii optime a aparaturii audiovizuale şi a materialului informatic.

            În CDI-ul de la Colegiul Naţional „Decebal” din Deva, sunt delimitate următoarele spaţii :

             - spaţiul de primire, împrumut şi informare, amplasat la intrarea în CDI, pentru ca fiecare utilizator să poată cere informaţiile de care are nevoie şi să se înscrie în registrul de evidenţă, specificând scopul venirii în CDI, şi amenajat în aşa fel încât să permită atât gestionarea împrumuturilor (în sistem tradiţional şi informatizat), cât şi activitatea cotidiană a documentaristului (gestionarea comenzilor, evidenţa publicaţiilor, cotarea, clasificarea şi catalogarea documentelor, crearea unor instrumente de difuzare a informaţiei, evaluarea activităţii CDI);

            - spaţiul lucrărilor documentare (lucrări de referinţă, lucrări cu caracter ştiinţific) care este riguros organizat şi dotat cu materiale de semnalare pertinente, clare, vizibile : etichete de semnalare afişate pe fiecare etajeră şi indicatoare de raft. Acest spaţiu este aranjat astfel încât să-i permită utilizatorului să repereze uşor diferitele domenii;

            - spaţiul consacrat presei există, dar trebuie dotat cu mobilier special de depozitare şi prezentare a acestei categorii de documente : suporturi înclinate, suporturi alveolare;

            - spaţiul lucrărilor de ficţiune ce cuprinde: romane, poezii, poveşti, benzi desenate;

           - spaţiul de afişaj şi expoziţii este amenajat în exteriorul CDI : în sala profesorală şi la intrarea în CDI;

            - spaţiul destinat orientării şcolare şi profesionale este dotat cu suporturi speciale şi funcţionale, mese de lucru, un spaţiu de afişare a informaţiilor cu privire la viaţa şcolară, concursuri, dinamica pieţei muncii.Alte spaţii care sunt amenajate atât în interiorul CDI, cât şi în alte săli – satelit sunt :

           - spaţiul destinat activităţilor de grup, amenajat în interiorul CDI, permite elevilor să lucreze pe grupe, sub supravegherea documentaristului sau a unui cadru didactic, fără să-şi deranjeze colegii;

          - spaţiul de documentare pedagogică este dotat cu un fond documentar adaptat cerinţelor de lectură şi informare ale principalilor săi utilizatori, cadrele didactice, dispunând de mese de lucru şi de un post informatic;

          - spaţiul audiovizualului, dispune de 18 locuri şi de aparatură modernă: televizor, aparat video, DVD player, 3 videoproiectoare, retroproiector,2 smartboarduri, boxe, ecran de proiecţie, CD player, căşti;

      - spaţiul informatic, destinat iniţierii elevilor în utilizarea resurselor multimedia; este dotat cu 7 posturi informatice, 2 laptopuri conectate la internet, cu posibilitatea de conectare wireless, 2 imprimante, un scanner, CD player, cameră foto şi aparat foto digitale. 

           Serviciile CDI sunt destinate:

     Ø  elevilor

     Ø  profesorilor

     Ø  altor categorii de personal din Colegiul Naţional ”Decebal.

             Fondul documentar al centrului de documentare şi informare, divers  şi bogat, peste este alcătuit din toate tipurile de lucrări : ficţiune, documentare, materiale de referinţă şi pe toate tipurile de suporturi ( cărţi, periodice, afişe, hărţi, material audio-vizual, suporturi electronice, informaţii on-line ).

            Număr total de volume  18 854 din care:

            §     Lucrări de referinţă (enciclopedii, dicţionare, atlase etc.): 1009

            §     Lucrări ştiinţifice: 3476

            §     Literatură:  14 335

            §     Manuale şcolare:  265

            §     Lucrări de metodică şi psihopedagogie: 34

            §     Periodice: 386

            §     Casete video: 62 

   §     Casete audio: 26

            §     CD-ROM-uri: 48 

            §    DVD-ROM-uri:  52

   §     Softuri educaţionale: AEL

  

           Colecţiile de publicaţii ale CDI sunt organizate în fondul pentru împrumut la domiciliu şi fondul consultat în CDI, în regim de sală de lectură.

              Fondul consultat în regim de sală de lectură cuprinde:

             ·  lucrările de referinţă (enciclopedii, dicţionare, atlase, hărţi, albume etc.);

             ·  publicaţiile periodice;

             ·  unicatele (lucrările existente în CDI într-un singur exemplar) foarte solicitate;

             ·  unele documente audio-vizuale.

              Fondul pentru împrumut la domiciliu cuprinde toate lucrările existente în CDI, cu excepţia celor mai sus menţionate, termenul de împrumut al documentelor fiind de 15 zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 10 zile.

              Lucrările sunt ordonate la raft (raftul cu acces liber sau în depozit) de sus în jos, de la stânga la dreapta, sistematic-alfabetic, potrivit claselor, diviziunilor şi subdiviziunilor principale ale CZU, iar în interiorul fiecărui domeniu în ordinea alfabetică a semnelor de autor.Între  clasele şi subdiviziunile principale s-a rezervat câte un spaţiu de extindere, ţinând seama de creşterea  normală a fondului.

              Publicaţiile periodice sunt grupate separat, pe titluri, iar în cadrul aceluiaşi titlu în ordine invers cronologică a numerelor. Sunt ordonate în bibliorafturi, cutii speciale, direct la raft în urma efectuării operaţiilor de legători corespunzătoare.

              Pentru documentele audio-vizuale s-a achiziţionat mobilier special, pentru a se putea asigura conservarea şi valorificarea lor optimă.În cadrul CDI este organizat un spaţiu destinat expunerii noilor publicaţii intrate în CDI.

             Principalul obiectiv al CDI-ului este de a  contribui la îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale elevilor.

         Fondul documentar în limbile engleză, franceză şi germană constituie un suport în pregătirea elevilor pentru susţinerea atestatelor profesionale şi a examenelor: Cambridge, DELF, DALF, Bacalaureat francofon, Sprachdiplom.                      

              Completarea fondului de publicaţii se realizează în mod sistematic prin: achiziţii de la unităţile specializate în aprovizionarea, editarea sau vânzarea de carte (librării, edituri, anticariate, persoane fizice) şi abonamente la publicaţiile periodice.Instrumentul de bază care facilitează accesul publicului la depistarea rapidă a informaţiei este catalogul, fie el tradiţional, pe fişe, fie informatizat.

               Centrul de documentare şi informare a fost dotat cu programul Biblio-expert 2 care permite gestionarea şi prelucrarea informatizată a fondului  şi a împrumuturilor.

               Catalogul de CDI reprezintă principalul instrument de informare asupra colecţiilor centrului de documentare şi informare. Este o bază de date întocmită conform unor reguli prescrise, având o destinaţie concretă: beneficiarii actului de lectură.

             CDI-ul dispune de cataloage tradiţionale, alcătuite din fişe bibliografice, întocmite potrivit unui sistem coerent şi unitar, dar şi de cataloage moderne, electronice  care permit consultarea fondului documentar de către cititori prin accesarea site-ului colegiului nostru unde sunt afişate.

               Şedinţele de iniţiere în cercetarea documentară se realizează:

         Ø  la începutul anului şcolar pentru toţi elevii claselor: I, a V-a şi a IX-a;

         Ø  pe parcursul anului şcolar, la cererea cadrelor didactice. 

                PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PEDAGOGICE (desfăşurate în colaborare documentarist – echipa pedagogică):Se realizează cu minim 48 de ore înaintea derulării lor propriu-zise prin anunţarea responsabililor CDI.

               CDI-ul este spaţiul cu deschidere culturală care încurajează organizarea unor activităţi specifice care contribuie la dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevilor: expoziţii, colocvii, concursuri, ateliere de creaţie,  întâlniri cu scriitori, artişti, sesiuni de comunicări etc.

                             Activităţi propuse pentru anul şcolar 2014/2015 

 

Denumirea activităţii 

Durata activităţii 

Nivel de studiu

(1) Pedagogice

 

 

Prezentarea CDI şi a organizării sale specifice

La inceputul semestrului I

Elevii claselor I, a V-a, a IX-a

Iniţierea elevilor în cercetarea documentară:Învǎţarea elevilor sǎ realizeze o cercetare documentarǎ si sǎ utilizeze diferite documente/ instrumente CDI

Pe parcursul întregului an şcolar

Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu

Proiecte disciplinare şi interdisciplinare, în colaborare cu echipa pedagogică: proiecte de lectură (viaţa şi opera scriitorilor români şi străini); studii de caz ; proiecte de lectură

Pe parcursul întregului an şcolar

Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu 

Orientare şi consiliere educaţională şi vocaţională, în colaborare cu echipa pedagogică si cu psihologul şcolar: Managementul stresului şi al situaţiilor conflictuale; Stilul de viaţă şi planificarea carierei; Comunicarea asertivă; Instrumente de marketing sau promovare personală:CV-ul, portofoliul şi scrisoarea de intenţie; Modalităţi de explorare a ofertelor educaţionale şi profesionale;  Implicare comunitară etc.Activitǎţi vizând orientarea şcolarǎ şi profesionalǎ a elevului.

Pe parcursul întregului an şcolar       La sfârşitul semestrului II

Elevii claselor a VIII-a, a XII-a    

Elevii claselor VIII-a,a XII-a

Integrarea noilor tehnologii ale informării şi comunicării în practicile pedagogice, împreună cu echipa pedagogică

Pe parcursul întregului an şcolar

Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu

Secţia bilingv francofonă – Ambasada Franţei la Bucureşti şi SCAC (Serviciul de cooperare şi acţiune culturală de pe lângă Ambasada Franţei): Modul interdisciplinar de proiect şi Bacalaureat francofon

Pe parcursul întregului an şcolar

Elevii claselor IX-XII E, G grupele bilingv franceză

Coordonarea şi desfăşurarea activităţilor privind pregătirea susţinerii atestatelor profesionale la limbile franceză, germană şi, în special, limba engleză de către profesorii de limbi străine

Pe parcursul întregului an şcolar

Elevii claselor a XII-a

Seminarii pe tematica proiectelor desfăşurate la secţia germană:a)Parteneriat cu elevi din Aachen, Germania: “Umwelt baut Brucken”b)Parteneriat cu centrul de perfectionare Sambachshof  Proiecte: a)“Projektwoche Sankt Marienthal”                b) “Der Mensch in Raum und Zeit”  Examenul german de verificare a competenţelor lingvistice de limbă germană –  Deutsches Sprachdiplom ( pregătirea şi susţinerea examenului) 

Pe parcursul întregului an şcolar

  a) IX F b) XIF, XIE a) IX Fb) XI F Elevii claselor IX-XII E, F biling germană şi germană maternă 

Activităţi extraşcolare: discutii in urma vizitei tematice la Biblioteca JudeţeanăOvid Densuşianu”  

 

Elevii claselor IX-XII E, G grupele de bilingv din proiectul francofon

(2) Culturale

 

 

Animaţii lectură: Descoperirea cǎrţii şi a elementelor sale componente (dictionare, enciclopedii, atlase, lucrări cu caracter ştiinţific)

Pe parcursul întregului an şcolar

Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu

Animaţii audio-video: Literaturǎ şi cinematografie.Vizionarea ecranizǎrilor operelor literare din programa şcolară la limba şi literatura română şi limbile străine

Pe parcursul întregului an şcolar

Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu

Animaţii legate de mass-media: realizarea de proiecţii ale proiectelor şcolare, ale studiilor de caz, atestatelor profesionale etc.

Pe parcursul întregului an şcolar

Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu

Realizarea de expoziţii cu lucrările elevilor: felicitări de Crăciun şi de Paşti; mărţişoare; machete din materiale reciclabile; expoziţii de carte (LONGMAN, UNISCAN) ; expoziţii tematice

Pe parcursul întregului an şcolar

Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu

Organizarea de vizite şi întâlniri tematice : scriitori, editori, actori, jurnalişti etc

Pe parcursul întregului an şcolar

Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu

Activităţi prilejuite de diverse evenimente : Ziua Francofoniei Sărbătoarea Bilingvismului

 Martie Mai

Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu

Ateliere de creaţie : Revista şcolii « Noduri şi semne » ; cenaclu literar

Pe parcursul întregului an şcolar

Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu

Activităţi de valorizare a patrimoniului şi potenţialului cultural (comemorarea si aniversarea artiştilor, scriitorilor români şi străini)

Pe parcursul întregului an şcolar

Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu

Parteneriate şi schimburi culturale

Pe parcursul întregului an şcolar

Preşcolari, elevii claselor de gimnaziu şi de liceu

(3) Comunicare

 

 

Colectarea, prelucrarea şi difuzarea de informaţii necesare utilizatorilor din interiorul şi din exteriorul unităţii de învăţământ

Pe parcursul întregului an şcolar

Elevii claselor a XI-a şi a XII-a G (filologie)

Participarea la promovarea imaginii unităţii de învăţământ în comunitatea educaţională şi cea localǎ

Pe parcursul întregului an şcolar

Elevii claselor de gimnaziu şi de liceu

Participarea la promovarea activităţii CDI

Pe parcursul întregului an şcolar

Elevii claselor a XI-a şi a XII-a G (filologie)

Corespondenţă cu caracter profesional

Pe parcursul întregului an şcolar

Elevii claselor a XI-a şi a XII-a G (filologie)

(4) Gestionare

 

 

Gestionarea spaţiului

Pe parcursul întregului an şcolar

Profesor documentarist Bibliotecar

Gestionarea funcţionării CDI (orar de funcţionare, planificarea activităţilor)

Pe parcursul întregului an şcolar

Profesor documentarist Bibliotecar

Gestionarea bunurilor materiale (mobilier, materiale şi echipamente)

Pe parcursul întregului an şcolar

Profesor documentarist Bibliotecar

Gestionarea financiară a funcţionării CDI în funcţie de nevoilor utilizatorilor şi a activităţilor planificate

Pe parcursul întregului an şcolar

Profesor documentarist Bibliotecar

Gestionarea fondului documentar pluridisciplinar şi multimedia

Pe parcursul întregului an şcolar

Profesor documentarist Bibliotecar

Gestionarea formării profesionale

Pe parcursul întregului an şcolar

Profesor documentarist Bibliotecar